Σήμα ποιότητα ΕΛΟΤ 1433:2008

Το φροντιστήριο μας είναι το 1ο στο Νομό Ρεθύμνου που έχει πιστοποιηθεί με το σήμα ποιότητας παροχής υπηρεσιών μέσης εκπαίδευσης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433:2008. Μετά από πολύμηνη προετοιμασία, το Δεκέμβριο 2011, το φροντιστήριο ελέγχθηκε από το φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS και κρίθηκε ικανό να αποκτήσει το συγκεκριμένο σήμα.

Σήμα ποιότητα ΕΛΟΤ 1433:2008 Σήμα ποιότητα ΕΛΟΤ 1433:2008 Σήμα ποιότητα ΕΛΟΤ 1433:2008 Σήμα ποιότητα ΕΛΟΤ 1433:2008

Οι γενικές γραμμές του προτύπου έχουν να κάνουν με την αναλυτική καταγραφή των εκπαιδευτικών στόχων μαθητών και κηδεμόνων στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από το φροντιστήριο. Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ελέγχεται συστηματικά, ενώ το φροντιστήριο δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής επιθεωρείται με προκαθορισμένη συχνότητα από το φορέα πιστοποίησης. Έως σήμερα (Φεβρουάριος 2012) σε όλη την Ελλάδα το συγκεκριμένο σήμα έχουν αποκτήσει 32 φροντιστήρια όλα μέλη της Ο.Ε.Φ.Ε.