ΤΑ «ΝΕΑ» του ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στα ΑΕΙ

Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
• Με Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες διοργανώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και αφορούν «Τμήματα Πρόσβασης με Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ)
• Με το βαθμό του απολυτηρίου, στα «Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης» (ΤΕΠ), τα οποία θα καθορίζονται κάθε χρόνο από τις προτιμήσεις των Υποψηφίων, οπότε θα μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
• Τα μόρια εισαγωγής:
Για τις εξετάσεις 2019-2020, καθορίζονται ΜΟΝΟ από τις βαθμολογίες στα 4, Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, μαθήματα για κάθε ομάδα Προσανατολισμού.
Για τα επόμενα έτη θα συμμετέχει ο βαθμός του απολυτηρίου κατά 10% και ο μέσος όρος των βαθμών στα 4 Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα κατά 90%.
Σε κάθε περίπτωση για τα τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά, όπου ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.
• Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και τα επιστημονικά πεδία είναι:


• Το Μηχανογραφικό συμπληρώνεται από τους μαθητές της Γ ́ Λυκείου μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης. Σε αυτό επιλεγούν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α ́ Δήλωση προτίμησης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ(ΤΕΠ)
• Οι μαθητές της Β’ τάξης που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α’ δήλωση προτίμησης – μηχανογραφικό (αυτό δεν θα ισχύσει για τη φετινή Β’ Λυκείου, καθώς κατ’ εξαίρεση θα συμπληρώσουν το πρώτο μηχανογραφικό έως τις 31 Οκτωβρίου του 2019). Οι μαθητές της Β’ τάξης θα συμπληρώνουν μηχανογραφικό µε περιορισμένο αριθµό (10) προτιμήσεων τμημάτων στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν.
Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο µε τις διαθέσιμες θέσεις του τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, το τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «τμήμα µε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «τμήματα πρόσβασης µε Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.
• Αν ένας μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν βάσει της Α’ δήλωσης προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στη νέα ομάδα προσανατολισμού.
• Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφών για τους υποψηφίους που θα εγγραφούν στα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης.
• Οι υποψήφιοι στα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης εξετάζονται μόνο σε τυχόν απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.
• Οι υποψήφιοι στα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης δεν μπορούν να εισαχθούν στις Σχολές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, Σχολών Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.

Αν κατά τη διαδικασία του Α’ μηχανογραφικού δεν προκύψει κανένα Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης τότε η εισαγωγή γίνεται απαραίτητα µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αν ένας μαθητής της Β’ Λυκείου δεν υποβάλει πρώτο μηχανογραφικό χάνει το δικαίωμα εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης µε ή χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το λύκειο.

Οι μαθητές, στις Α΄ Δηλώσεις των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, το Φεβρουάριο, της Γ΄ λυκείου, θα πρέπει να δηλώσουν αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ.

Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και για τις θέσεις που ελευθερώνονται επειδή οι υποψήφιοι δεν έχουν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν έχουν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή δεν συμμετάσχει στην πρακτική δοκιμασία.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ
Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης, όμως μπορούν:
• είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕ.Λ. ή ημερησίων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχόλης ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση,
• είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους απόφοιτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλεγούν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Β. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου, με το νέο σύστημα ισχύουν τα εξής:
• Για τα μαθήματα που εξετάζονται και γραπτά, ο Μ.Ο. διαμορφώνεται κατά 60% από τον Μ.Ο. των δύο τετραμήνων και κατά 40% από τον βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης
• Για τα υπόλοιπα μαθήματα, ο βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δύο τετραμήνων
• Στη διαμόρφωση του Γενικού Μ.Ο. (τελικού βαθμού) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μαθήματα πλην της Φυσικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28310 23995